Snížení výše odvedené daně z přidané hodnoty (DPH) v případě nesplacených pohledávek

23.05.2019

Dne 8. května 2019 vydal Soudní dvůr rozsudek v řízení C-127/18 o předběžné otázce předložené mu Nejvyšším správním soudem České republiky. Nejvyšší správní soud ČR měl za to, že podmínka stanovená v § 44 odst. 3 zákona o DPH (ve znění účinném od 1. 4. 2019 v § 46 odst. 3 písm. h), podle níž musí být dlužník plátcem daně, chce-li plátce provést opravu, je v rozporu s článkem 90 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (také jen „Směrnice“). Nejvyšší správní soud ČR shledal uvedenou podmínku rozpornou s unijním právem proto, že tím může být znemožněna oprava základu daně na straně věřitele, aniž je to odůvodněno nejistotou o tom, zda je nesplacení definitivní.

Soudní dvůr se vyjádřil, že článek 90 odst. 1 Směrnice ve spojení s ustálenou judikaturou Soudního dvora ukládá členským státům povinnost snížit základ daně (a tedy i částku DPH) pokaždé, když osoba povinná k dani neobdrží po uzavření transakce část nebo celé protiplnění. Jde o výraz základní zásady Směrnice, podle níž základ daně je tvořen výlučně skutečně přijatým protiplněním, a která tak neumožňuje daňovému orgánu vybrat částku DPH převyšující částku, kterou obdržela osoba povinná k dani.

Směrnice umožňuje členským státům odchýlit se od tohoto pravidla v případě celkového nebo částečného nezaplacení ceny plnění, neboť nezaplacení protihodnoty může být za určitých okolností obtížné ověřit nebo může být jen dočasné. Takové uplatnění odchylky však musí být odůvodněné, nesmí mařit cíl daňové harmonizace ani umožnit členským státům snížení základu DPH zcela vyloučit.

Požadavek českého zákona o DPH stanovený v § 44 odst. 3, resp. v § 46 odst. 3 písm. h) ve znění účinném od 1. 4. 2019 však tyto podmínky uplatnění odchylky nenaplňuje.

Parafrázujeme-li další části uvedeného rozsudku, Soudní dvůr znovu zopakoval a zdůraznil, že členské státy nemohou rozšiřovat své pravomoci (a zjednodušovat si práci pod záminkou zvýšení efektivity výběru daní) v rozporu s účelem a systematikou právní úpravy, která jim tyto pravomoci přisuzuje. Jde tak o další rozhodnutí, které jasně stanoví, že veřejnou moc lze vykonávat pouze v mezích daných právními předpisy a ukázku, že jejímu překročení se lze soudně bránit.

Závěrem si také proto dovolíme otázku, zda v návaznosti na množící se případy obdobných přešlapů a porušování uvedených zásad, kterým se veřejnost musí bránit za cenu nákladných a dlouhých procesů, není již na místě zrevidovat pravidla odpovědnosti státu za tím způsobenou škodu. Máme za to, že by správná úprava tohoto institutu mohla představovat velmi účinný preventivní nástroj ke konečnému prospěchu nás všech.

 

Kontakty

icon

Adresa


Advokátní kancelář Žánová – Kunert, s.r.o.

Sídlo:
Náměstí Míru 341/15,
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Pobočka:
Mirochov 75, 378 06 Chlum u Třeboně

IČO: 06125239
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276600.